POVRAĆAJ ROBE

Ovaj povraćaj robe i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana XXSHOCK (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice xxshock.com .

1. REKLAMACIJA I ZAMENA ROBE

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju Prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti robe, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, a na način i po postupku predvidenim Pravilnikom.

Potrošač ima pravo na reklamaciju iz razloga navedenih u članu 8. ovih Uslova korišćenja i prodaje,  čim je otkrio nesaobraznost robe a najkasnije do 48h nakon preuzimanja robe, odnosno preuzimanja proizvoda od strane Potrošača.

Ako je nesaobraznost nastala u prvih 24h od trenutka prelaska rizika na Potrošača pretpostavlja se da je postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredene nesaobraznosti.

Ukolko je nesaobraznost nastala nakon isteka roka od 24h od trenutka prelaska rizika na Potrošača, teret dokazivanja prelazi na Potrošača, pa on mora dokazati da je roba bila nesaobrazna u momentu prelaska rizika, podnošenjem odgovarajućeg dokaza.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Zamenjujemo predmete samo ako su neispravni ili oštećeni. Ako ste poručili pogrešnu veličinu, nažalost ne možemo da Vam ponudimo zamenu niti povraćaj novca. Preporučujemo Vam da proverite tabele veličina kada poručujute proizvod.
Hvala na razumevanju.

2. POSTUPAK KUPOVINE

U slučaju odstupanja od prethodno navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.

Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.

Oštecenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuci robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, putem e-maila [email protected] obavesti Trgovca o nedostacima ili da Trgovcu dostavi popunjen reklamacioni list.

Nakon prijema reklamacije Trgovac ce potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti kupca o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 14 dana a za rešavanje reklamacije je 18 dana od trenutka prijave iste.

3.SAOBRAZNOST ROBE

*Sve slike proizvoda izlistanih na sajtu xxshock.com mogu se razlikovati uživo. Za potrebe prodavca korišćeni su šabloni koji su digitalnog formata. Kupovinom preko našeg sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima prodaje i saobraznosti robe. 

Prodavac je dužan da isporuči Potrošacu robu saobraznu ugovoru.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

Roba je saobrazna ugovoru ako:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošacu kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pod redovnom  upotrebom robe podrazumeva se namenska upotreba, njeno održavanje i postupanje u svemu prema deklaraciji proizvodača.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošaca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošaca i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošaca;

3) je potrošac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošacu radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošacu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošac.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili isključena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.