POLITIKA PRIVATNOSTI

Naša web adresa je: xxshock.com

KOJE PODATKE PRIVATNOSTI SKUPLJAMO?

1. UVOD

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način kompanija XXSHOCK, prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim.

Kompanija XXSHOCK je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni. što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, XXSHOCK je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci (XXSHOCK u daljem tekstu: “Rukovalac”).

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke Rukovaoca i/ili lica za zaštitu podataka o ličnosti

Podaci Rukovaoca:

Poslovno ime: KODKUMA

Adresa: Koče Popovića 2, Beograd

e-mail: [email protected] (raspoloživost: od 8:00h do 17:00h)

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Ime i prezime: Miloš Kozimirović

E-mail: [email protected] ; (raspoloživosti: ponedeljak-petak od 11:00h do 13h).

2. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete za program lojalnosti, kada se pretplatite na naš bilten (newsletter), kada popunjavate ankete za potrošače ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili popunite određeni formular.

Pravni osnov za prikupljanje podataka radi kupoprodaje je ugovor o kupoprodaji, dok osnov za prikupljanje ostalih podataka (podaci za programe lojalnosti i sl.) može biti pristanak ili ispunjenje zakonskih obaveza.

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo Vaše lične podatke možete pronaći u odeljku „Za šta koristimo Vaše lične podatke?” Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe Vaših ličnih podataka, sa kojima se možete susresti prilikom posete našim prodavnicama i sajtovima, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, dobićete jasne informacije o svrsi obrade Vaših podataka, a u pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potrebna Vaša izričita saglasnost.

Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da Vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja programu lojalnosti. Za više informacija, pogledajte odeljke Marketing i program lojalnosti u nastavku. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Rukovalac i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: „Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim stranama?” u nastavku).

3. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO DIREKTNO OD VAS?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od potrošača su: ime, adresa, kontakt mail i telefon, datum rođenja, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na www.xxshock.com sajtu, odnosno plaćanja na www.xxshock.com sajtu ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili elektronske pošte; Vaše prethodne kupovine proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

 

4. KOJA PRAVA NA PRIVATNOST IMATE?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od Rukovaoca zatražite:

  • da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima

Možete da pitate Rukovaoca za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od Vas.

  • da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama.

  • da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka i dopunu

Želimo da se uverimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim. Podaci koje smatrate nepotpunim se mogu dopuniti na osnovu dodatne izjave.

  • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo lične podatke o Vama koje posedujemo. Ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza Rukovaoca prema Vama, Rukovalac možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi se Rukovalac pridržavao određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), Vaš zahtev se ne može rešiti.

  • da ograničite obradu Vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti

Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili je utvrđeno da je obrada nezakonita a ne želite da se podaci obrišu ili nam više nisu potrebni lični podaci za svrhu obrade ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Rukovalac smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

  • da budete obavešteni o svakom brisanju ili ispravci i ograničenjem obrade Vaših podataka, osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava
  • da za svaku obradu podataka koja se zasniva na pristanku, opozovete pristanak u bilo koje doba
  • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima

Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Rukovalac smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

 

  • da zahtevate da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Rukovaocem.

Rukovalac se može opredeliti za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, u svrhu dobijanja analitičkih i statističkih podataka a u cilju unapređenja svojih ponuda. Ukoliko Rukovalac primeni navedeni način obrade podataka obavestiće Vas unapred o logici koja se pri tome koristi i značaju i posledicama te obrade po Vas.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke Rukovaoca navedene u odeljku „O ovoj Politici privatnosti”.

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

 

5. GDE SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU?

Lične podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u bezbednim okruženjima. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku. Obrađeni podaci se skladište u prostorijama Rukovaoca i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

6. DA LI RUKOVODILAC DELI MOJE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Rukovaocu je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Pored navedenog, možemo dati Vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima koji održavaju naše IT sisteme ili koji Vam pružaju usluge u ime Rukovaoca. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodavnici ili van nje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije i Evropske unije, od strane naših partnera na osnovu sporazuma potpisanih sa takvim subjektima koji ih, obavezuju da tretiraju Vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u svemu u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Srbiji i zemljama Evropske unije.

7. KOLIKO RUKOVODILAC ČUVA VAŠE PODATKE?

Rukovalac će Vaše podatke o ličnosti čuvati do ispunjenja specifične svrhe za koju se podaci obrađuju. Podaci koji se prikupljaju po osnovu pristanka čuvaju se do ispunjenja svrhe ali najduže do opoziva pristanka.

Izuzetno, ukoliko je čuvanje određenih podataka u dužem roku propisano zakonom, odnosno, ukoliko je neophodno radi ispunjenja pravnih obaveza Rukovaoca, Rukovalac će biti prinuđen da takve podatke čuva do isteka zakonom propisanih rokova, odnosno ispunjenja zakonskih obaveza.

O svrsi i pravnom osnovu čuvanja podataka o ličnosti možete se bliže upoznati u odeljku “Za šta koristimo Vaše lične podatke?”

Završne odredbe - Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 01.05.2020. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.